Learn Albanian

Exercises

Most Common Words

1. ai
2. ajër
3. ata
4. ato
5. bën
6. dorë
7. dritë
8. dua
9. edhe
10. fund
11. kam
12. kërkoj
  Correct: 0
  Incorrect: 0

1 ai he
2 ajër air
3 ata they
4 ato they
5 bën do
6 dorë hand
7 dritë light
8 dua love
9 edhe too
10 fund end
11 kam have
12 kërkoj search