Të gjithë mund të mësojnë, por jo në të njëjtën mënyrë, në të njëjtën kohë ose në të njëjtin ritëm. Është detyra e mësuesit të përshtatë mësimin në atë që i duhet nxënësit.
Web Snippets

CSS, JS, PHP, MySQL

Mësime të gjuhës

Fjalorë, lista me fjalë, ushtrime

Citate dhe thënie

Shënime nga librat e lexuara dhe burimet tjera të informatës

Luan Morina

Docent

Luan Morina